แชร์

เรื่อง แจ้งยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการขอรับคืนทรัพย์สินของลูกค้า

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)   ได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทุกประเภทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการคืนใบอนุญาตทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อันเป็นผลให้ความเป็นบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทสิ้นสุดลง และปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” 

จึงขอประกาศให้ลูกค้าของบริษัทได้ทราบโดยทั่วกัน และในการนี้ บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงลูกค้าเพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการขอรับคืนทรัพย์สินของลูกค้าสำหรับรายที่ยังมีทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในบัญชีกับบริษัท โดยได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (เป็นบริษัทในเครือที่บริษัทร่วมลงทุน) ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม และ/ หรือ ขอรับคืนทรัพย์สินได้ที่

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยซีมิโก้ จำกัด

โทรศัพท์ 02-695-5766 และ 02-695-5414

ทั้งนี้ บริษัท ใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัททำหน้าที่ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านมาโดยตลอดมา และใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)