คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร


  นายระเฑียร ศรีมงคล

  กรรมการมีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ

  นางสาววรางคณา อัครสถาพร

  กรรมการมีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการใหญ่

  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

  นายพินิจ พัวพันธ์

  กรรมการมีอำนาจลงนาม

  นายธงชัย จิรอลงกรณ์

  กรรมการไม่มีอำนาจ

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการอิสระ

  นายไพโรจน์ บุญคงชื่น

  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายอภิชาติ จูตระกูล

  กรรมการไม่มีอำนาจ

  นายระเฑียร ศรีมงคล

  ประธานคณะกรรมการลงทุน

  นางสาววรางคณา อัครสถาพร

  กรรมการคณะกรรมการลงทุน

  นายพินิจ พัวพันธ์

  กรรมการคณะกรรมการลงทุน

  นายพโรจน์ บุญคงชื่น

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการตรวจสอบ

  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  กรรมการตรวจสอบ

  นายระเฑียร ศรีมงคล

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

  กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา

  ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คุณวรางคณา อัครสถาพร

  กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง