แชร์

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

* โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

1. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดและเหตุผลของการเสนอวาระ

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บุตรคนที่ 1

บุตรคนที่ 2

บุตรคนที่ 3

บุตรคนที่ 4

บุตรคนที่ 5

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบันการศึกษา ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ในการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง ตั้งแต่ – ถึง (เดือน/ปี) สาเหตุที่เปลี่ยนงาน//ตำแหน่ง

การอบรมความรู้เพิ่มเติม

เคยผ่านการอบรมหรืออยู่ระหว่างการอบรมความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ :

ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้นในกิจการอื่น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนอื่น

ชื่อบริษัทและตำแหน่ง
(หากเป็นกรรมการ โปรดระบุว่า มีอำนาจ หรือไม่มีอำนาจ)
การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)

หมายเหตุ

  • บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมี หนังสือยินยอม จัดส่งไปยังบริษัทฯ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

3. เอกสารที่ต้องนำส่งบริษัทฯ

  • แบบฟอร์มซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ
  • หนังสือยินยอมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  • สำเนาประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ