แชร์

หลักการบรรษัทภิบาลหลักการบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการ บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการบรรษัทภิบาลบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (มหาชน)

 1. ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ
 2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ
 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
 7. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 8. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 9. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
 10. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 11. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายหลักการบรรษัทภิบาลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการนอกจากนั้น ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น