แชร์

วิสัยทัศน์และธุรกิจของบริษัท


วิสัยทัศน์

บริการทางการเงินแบบครบวงจร ให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ทั้งบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมและดิจิทัล

ธุรกิจของบริษัท


บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทฯ ได้ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายอนุญาตให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต เพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น ปัจจุบัน การลงทุนหลักของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ - บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX)

  • ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) โดยกรุงไทย เอ็กซ์สปริงมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.7
  • ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XAM) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
  • ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (XAMC) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
  • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XD) บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ลงทุนด้วย Smart Contract และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 บริษัทยังได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลและเป็นผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล อีกด้วย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
  • ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ จะแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ 1) การลงทุนในกองทุน 2) การลงทุนในบริษัทโดยตรง และ 3) การลงทุนในโทเคนดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการลงทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

แผนผังบริษัท

ขยาย