แชร์

ข้อมูลทางการเงิน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ / ปี 2565 (ล้านบาท)
2564 (ล้านบาท)
2563 (ล้านบาท)
2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 10,863.06 10,916.14 2,956.68 2,945.19
หนี้สินรวม 423.63 512.10 387.21 364.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,439.43 10,404.05 2,569.47 2,580.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 4,680.67 4,451.72 826.87 826.87
รายได้รวม 91.57 150.60 56.97 138.70
กำไรสุทธิ -171.12 88.12 -16.62 81.33
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.02 0.02 -0.01 0.05

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ / ปี 2565 (ล้านบาท) 2564 (ล้านบาท) 2563 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท)
ROA(%) -1.47 1.29 -0.24 3.08
ROE(%) -1.64 1.36 -0.65 3.51
อัตรากำไรสุทธิ(%) -186.88 58.51 -29.17 58.64

ค่าสถิติสำคัญ

รายการ / ปี 2565 (ล้านบาท) 2564 (ล้านบาท) 2563 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท)
ราคาล่าสุด(บาท) 1.54 2.90 1.07 0.76
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 14,415.98 25,819.96 1,769.50 1,256.84
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 9/30/2565 9/30/2564 9/30/2563 9/30/2562
P/E (เท่า) - 972.15 22.53  -
P/BV (เท่า) 1.36 2.55 0.68 0.50
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.14 1.18 1.56 1.51
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) - - - -

หมายเหตุ

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)

XSpring Capital - GATEWAY TO GREATER WEALTH

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของโลกการเงินปัจจุบันสู่โลกบริการทางการเงินดิจิทัล เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม