แชร์

Financial Info


หมายเหตุ

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)

บริการทางการเงินแบบครบวงจร ให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ทั้งบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมและดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ / ปี 2563 (ล้านบาท)
2562 (ล้านบาท)
2561 (ล้านบาท)
2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,956.68 2,945.19 2,772.87 3,212.12
หนี้สินรวม 826.87 826.87 653.87 653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,569.47 2,580.78 2,052.70 2,356.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 826.87 826.87 653.87 653.87
รายได้รวม 56.97 138.70 30.22 49.12
กำไรสุทธิ -16.62 81.33 -195.84 9.87
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.05 -0.15 0.01

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ / ปี 2563 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท)
ROA(%) 3.08 3.51 58.64 1.5
ROE(%) -6.03 -8.88  -647.95 1.48
อัตรากำไรสุทธิ(%) -0.24 -0.65 -29.17 2

ค่าสถิติสำคัญ

รายการ / ปี 2563 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท) 2561 (ล้านบาท) 2560 (ล้านบาท)
ราคาล่าสุด(บาท) 1.07 1,769.50 30/09/2563  22.53
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 0.76  1,256.84 0/09/2562 N/A 
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 22.53  N/A  N/A  N/A 
P/E (เท่า) 12 33 43 5
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 45 75 45 5