แชร์

นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002460
ทุนจดทะเบียน 5,373,537,360.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 4,758,046,668.50 บาท
โทรศัพท์ +66 2 030 3730
เว็บไซต์ www.xspringcapital.com
อีเมล [email protected]

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 10,747,074,720 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
27/4/66 14/3/66 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/65
27/4/65 14/3/65 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/65-31/12/64
28/4/64 23/4/64 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/63-31/12/63
21/7/63 22/6/63 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62
26/4/62 26/3/62 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
22/2/61 14/3/61 15/5/61 เงินปันผล 0.05 บาท -
24/2/60 14/3/60 15/5/60 เงินปันผล 0.1 บาท 01/01/59-31/12/59
26/2/59 28/3/59 13/5/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/8/58 9/9/58 24/9/58 เงินปันผล 0.04 บาท -
27/2/58 26/3/58 29/5/58 เงินปันผล 0.05 บาท -
10/3/57 21/3/57 12/5/57 เงินปันผล 0.09 บาท -
27/2/56 14/3/56 22/5/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-31/12/55
22/2/55 12/3/55 14/5/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-31/12/54
14/11/54 24/11/54 - เงินปันผล 0.00546 บาท -
14/11/54 24/11/55-14/11/54 29/12/54 หุ้นปันผล 10.17 หุ้น -
24/2/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15/3/2566

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1,221,281,042 13.37
2 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 859,041,035 9.17
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 842,919,621 9.00
4 ELEVATED RETURNS LLC 747,558,846 7.98
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 354,773,368 3.79
6 MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS 300,000,000 3.20
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 292,807,776 3.12
8 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล 227,071,999 2.24
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 215,451,047 2.30
10 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 141,333,500 1.51

บริการทางการเงินแบบครบวงจร ให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ทั้งบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมและดิจิทัล

เสนอบริการทางการเงินที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม ให้ลูกค้าสามารถสร้างรายรับ จัดเก็บ จัดการ และรับส่งเงินโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มของคุณ

รายละเอียด