แชร์

นักลงทุนสัมพันธ์


ข้อมูลสำคัญ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002460
ทุนจดทะเบียน 5,373,537,360.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 5,350,095,550.50 บาท
โทรศัพท์ +66 2 030 3730
เว็บไซต์ www.xspringcapital.com
อีเมล [email protected]

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 10,700,191,101.00 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
27/4/66 14/3/66 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/65
27/4/65 14/3/65 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/65-31/12/64
28/4/64 23/4/64 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/63-31/12/63
21/7/63 22/6/63 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62
26/4/62 26/3/62 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
22/2/61 14/3/61 15/5/61 เงินปันผล 0.05 บาท -
24/2/60 14/3/60 15/5/60 เงินปันผล 0.1 บาท 01/01/59-31/12/59
26/2/59 28/3/59 13/5/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/8/58 9/9/58 24/9/58 เงินปันผล 0.04 บาท -
27/2/58 26/3/58 29/5/58 เงินปันผล 0.05 บาท -
10/3/57 21/3/57 12/5/57 เงินปันผล 0.09 บาท -
27/2/56 14/3/56 22/5/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-31/12/55
22/2/55 12/3/55 14/5/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-31/12/54
14/11/54 24/11/54 - เงินปันผล 0.00546 บาท -
14/11/54 24/11/55-14/11/54 29/12/54 หุ้นปันผล 10.17 หุ้น -
24/2/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15/3/2567

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1,221,281,042 12.83
2 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 846,107,521 8.89
3 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 606,641,035 6.37
4 ELEVATED RETURNS LLC 571,000,000 6.00
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 351,022,668 3.69
6 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 292,807,776 3.08
7 MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS 250,000,000 2.63
8 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล 227,071,999 2.39
9 WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 226,558,846 2.38
10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 215,451,047 2.26
11 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 215,000,000 2.26
12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 200,803,153 2.11
13 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 140,333,500 1.47
14 นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์ 88,707,786 0.93
15 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 84,000,000 0.88
16 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 83,500,000 0.88
17 นาย ระเฑียร ศรีมงคล 75,690,662 0.80
18 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 53,635,000 0.56

บริการทางการเงินแบบครบวงจร ให้บริการโซลูชั่นที่เชื่อถือได้ทั้งบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมและดิจิทัล

เสนอบริการทางการเงินที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม ให้ลูกค้าสามารถสร้างรายรับ จัดเก็บ จัดการ และรับส่งเงินโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มของคุณ

รายละเอียด