บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านทางบริษัทร่วม คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, กิจการค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์, กิจการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน และกิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทยังมีการประกอบกิจการอื่น ๆ ทั้งการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด การประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็น ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

Stock price :
XPG 8.05
XPG-W4 13.90

DATE

23.07.2021

TIME

16.36

NEW
...
XPG-W4

XPG-W4 warrant exercise form

...
รายงานประจำปี 2563

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

...
งบการเงินรายปี 2563

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

...
รางวัล

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี2561 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี2554 บริษัท ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปี2553 บริษัท ได้คะแนน "ดีมาก" จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและบริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 500,000 บาท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ปี2552 บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2552 ประเมินโดย IOD บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาลปี 2552 โดย IOD ปี2551 บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2551 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2550 บริษัทได้คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2550 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2549 1.“SAA 2007” นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2007 สายผู้ลงทุนรายย่อย กลุ่ม “Telecommunication” 2. The Star Marketing 2007 3. Futures ICON 2007 4. Best Equity House 2007 จัดโดย Finance Asia บริษัทได้คะแนนในระดับดีมากจากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2549 จัดโดย IOD“บริษัทได้คะแนน “ดี” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2549 ประเมินโดย ก.ล.ต. ปี2548 "Best Under a Billion" - Forbes Asia (3rd year)" "Best Performance Financials SET Awards 2005" ปี2547 "Best Local Broker" - Finance Asia (4th year) ติดอันดับผลการสำรวจบรรษัทภิบาล บริษัทจดทะเบียน 2 ปีซ้อน ปี2546 "Triple A Best Equity House Thailand" The Asset Asian Awards"Best Under a Billion" Forbes Global ปี2545 “Best Local Equity House” Finance Asia (2nd year) ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการของนิตยสาร Forbes Inc และ Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทในเอเชียและยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Best Under A Billion, Forbes Global 200 Best Small Companies 2003” ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2547 (“Best Local Broker”) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ซีมิโก้ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน จากนิตยสาร FinanceAsia ได้รับการจัดอันดับเป็น 1ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการสำรวจบริษัทไทย จำนวน234บริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท McKinsey & Co. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ได้รับการจัดอันดับ เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2546 (“Top Quartile Companies”) จากการสำรวจข้อมูลบริษัทไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2546 (“Triple A Best Equity House Thailand 2003”) จากนิตยสาร The Asset ได้รับรางวัล Best Performance Financials SET Awards 2005.

announce Update
23 กรกฎาคม 2564
การปรับสิทธิของ XPG-W4
22 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
22 กรกฎาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
Company group
News Update
...
18 มิถุนายน 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

...
30 เมษายน 2564

Seamico เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ชื่อย่อหุ้น XPG

...
09 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และการขอรับคืนทรัพย์สินของลูกค้า

...
26 สิงหาคม 2563

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อนุมัติแต่งตั้งนายวันจักร์ บุรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Vision

A fully integrated financial service, providing trusted solutions
across traditional and digital platform.

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด