ร่วมสนับสนุนโครงการ


Total 0 บาท

0

XSpring Summer Bloom Tumbler

380 บาท

XSpring Bull & Bear Tumbler

380 บาท

XSpring Sandstone Coaster

130 บาท

XSpring T-Shirt (MEN-WOMAN)

320 บาท

XSpring Bull & Bear Sandstone Coaster

130 บาท

XSpring Garden of Eden Sandstone Coaster

130 บาท

ร่วมสนับสนุนโครงการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในทุกๆ ปี