ความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการเพื่อสังคม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีการประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ โดยจะมีการสื่อสารไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในทุกช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งมีการกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ

พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวทางและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใด ๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ  

กิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาไทย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย และการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ มีแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะรีไซเคิล การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ มาตรการประหยัดไฟภายในอาคาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ cloud storage ในการเก็บข้อมูล และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2565 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

การส่งเสริมด้านการแพทย์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การส่งเสริมกีฬา

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย