รางวัลบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ได้รับคะแนน “ดีมาก ถึง ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2550 – 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้รับรับคะแนน "ดีเยี่ยม" 2550 - 2565 จากประเมินคุณภาพการจัดประชุดสามัญผู้ถือหุ้มประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย