XSpring Capital

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยบริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านทางบริษัทร่วม คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, กิจการค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์, กิจการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์, กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน และกิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีการประกอบกิจการและลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารอัปเดต

ดูทั้งหมด

วิสัยทัศน์ของเรา

บริการทางการเงินแบบครบวงจร นำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้

ผ่านแพลตฟอร์มดั้งเดิมและดิจิทัล