ประชุมผู้ถือหุ้น


ช่องทางในการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) ล่วงหน้า

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือประมาณ 475,804,667 หุ้น ที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได้) สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.xspringcapital.com และจัดส่งเอกสารถึงคณะกรรมการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • แบบฟอร์มเพื่อเสนอวาระ ต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
  • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรับการพิจารณาในเบื้องต้นและติดต่อกลับ
  • จัดพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว แล้วนำส่งพร้อมเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งทางไปรษณีย์ไปที่

    สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดส่งข้างต้นต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

เงื่อนไขอื่น ๆ

  • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณากรณีที่เอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • สำหรับบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น นอกจากจะต้องมี หนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ด้วยหากมีการร้องขอ
หนังสือยินยอม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-030-3730 หรือติดต่อทาง Email address: [email protected]

XSpring Capital - GATEWAY TO GREATER WEALTH

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของโลกการเงินปัจจุบันสู่โลกบริการทางการเงินดิจิทัล เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม