แชร์

ขอบเขตความรับผิดชอบข้อมูลในที่นี้อิงจากข้อมูลที่ได้รับจากบริการทางสถิติที่เป็นที่รู้จัก รายงานของผู้ออกหรือการสื่อสาร หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันโดย XSpring Capital Public Company Limited และข้อมูลที่อยู่ในไซต์นี้มีให้โดยพื้นฐานที่ XSpring Capital Public Company Limited. ไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือเงินตรา หรือมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาเนื้อหาในที่นี้ (ยกเว้นการสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการฉ้อฉล) หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ การแสดง หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ การเผยแพร่ รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อความใด ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงโดยธรรมชาติประกอบด้วยความคิดเห็นในปัจจุบันเท่านั้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  XSpring Capital Public Company Limited. (หรือบริษัทในเครือ) หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ นักวิเคราะห์ หรือพนักงานของบริษัทอาจมีตำแหน่งในหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ้างถึงในที่นี้ และอาจซื้อและขายหลักทรัพย์หรือสินค้าดังกล่าวในฐานะตัวการหรือตัวแทน พนักงาน นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครืออาจทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่แสดงจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์หรือสินค้าใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ อาจมีบางกรณีที่ความคิดเห็นพื้นฐาน ทางเทคนิค และเชิงปริมาณอาจไม่สอดคล้องกัน บริษัทนี้ (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) อาจดำเนินการด้านวาณิชธนกิจหรือบริการอื่นเป็นครั้งคราว หรือเรียกร้องวาณิชธนกิจหรือธุรกิจอื่นจากบริษัทใดๆ ที่กล่าวถึงในรายงานนี้

การลงทุนระหว่างประเทศมีความเสี่ยงที่อาจทำให้การลงทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้าบางราย ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจ การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่ได้รับรองว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็นหัวข้อของรายงานการวิจัยของพวกเขานั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานข้อมูลที่กำหนดโดยกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศในบางประเทศ การขายหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมโดยรายงานนี้อาจทำได้เฉพาะในเขตอำนาจศาลที่หลักทรัพย์นั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขายเท่านั้น เนื้อหาในเอกสารเผยแพร่นี้ได้รับการอนุมัติให้จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของคุณก่อนที่จะดำเนินการหรือใช้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุน

คุณไม่สามารถจัดการกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก XSpring Capital Public Company Limited อนุญาตให้แสดงไซต์นี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและพิมพ์ในส่วนของสำเนาเอกสารของไซต์นี้เพื่อใช้ข้อมูลและเนื้อหาในไซต์นี้เพื่อการใช้งานของคุณเองเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่แก้ไขเนื้อหา มิฉะนั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดงหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก XSSpring Capital Public Company Limited หากต้องการขออนุญาต โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บ (อีเมล: [email protected] )

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันว่าไซต์นี้หรือข้อมูลหรือเนื้อหาบนไซต์นี้จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอื่นใด

[เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น  XSpring Capital Public Company Limited. ไม่รับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว  XSpring Capital Public Company Limited. ไม่ได้แสดงว่าข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน และไม่มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว]

หากคุณเชื่อมโยงไปยังไซต์นี้ คุณไม่สามารถแก้ไขการแสดงไซต์นี้ไม่ว่าในทางใด คุณไม่สามารถอินไลน์หรือเฟรมบางส่วนของไซต์นี้ลงในไซต์ของคุณ

การใช้ไซต์นี้และข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าใช้ไซต์นี้