แชร์

SEAMICO เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” ชื่อย่อหุ้น XPG

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ Seamico แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “XPG” และชื่อย่อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 เป็น “XPG-W4”


Readmore: https://bit.ly/332DMo4