แชร์

แจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เรื่อง    แจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เรียน    ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

    ด้วยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนแจ้ง การย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่
ของบริษัท ไป ณ สถานที่แห่งใหม่ ดังนี้

    จากสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    สถานที่แห่งใหม่ เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 02-030-3730

    ในการย้ายสถานที่ทำการในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต และรวมถึง
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจในเครือ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)
ทั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้บริษัท ได้แนบ รายละเอียดแผนที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://bit.ly/3KEqzpX