แบบฟอร์ม form

แบบฟอร์มหนังสือยินยอม

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG-W4)

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XPG-W4 (“การใช้สิทธิครั้งที่ 11”)

ใบนำฝากพิเศษ

ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือ

แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด