ข้อมูลสำคัญ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1,221,281,042 13.03
2 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 859,041,035 9.17
3 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 842,919,621 9.00
4 ELEVATED RETURNS LLC 747,558,846 7.98
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH 354,773,368 3.79
6 MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS 300,000,000 3.20
7 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 292,807,776 3.12
8 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล 227,071,999 2.24
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 215,451,047 2.30
10 นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 141,333,500 1.51

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
21/07/63 22/06/63 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62
26/04/62 26/03/62 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
22/02/61 14/03/61 15/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท  
24/02/60 14/03/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59
26/02/59 28/03/59 13/05/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/08/58 09/09/58 24/09/58 เงินปันผล 0.04 บาท  
27/02/58 26/03/58 29/05/58 เงินปันผล 0.05 บาท  
10/03/57 21/03/57 12/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท  
27/02/56 14/03/56 22/05/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-31/12/55
22/02/55 12/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-31/12/54
14/11/54 24/11/54 - เงินปันผล 0.00546 บาท -
14/11/54 24/11/54 29/12/54 หุ้นปีนผล 10.17 : 1 หุ้น  
24/02/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด