แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering)

สร้างเมื่อ 24 มีนาคม 2565


บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อสงวนสิทธิ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านกำลังจะเข้าถึงนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ด้วยความสุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นเอกสารฉบับนี้มิได้จัดทำขึ้นสำหรับหรือเพื่อให้เข้าถึงได้โดยบุคคลที่อยู่ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งการเสนอขายหรือการจัดให้มีการเสนอขาย (และธุรกรรมอื่นใดที่พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขาย) จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรืออาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมในการดำเนินการนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทย บุคคลซึ่งประสงค์จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ตกลงรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่า ตนเข้ามาเพื่อการได้รับข้อมูลเท่านั้น อนึ่ง การจัดทำประกาศทางสื่อมวลชน หรือการจัดให้มีเอกสารอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่คำเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนั้น และไม่เป็นคำแนะนำของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์

บุคคลในต่างแดน
การเข้าดูเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกกฎหมายในบางประเทศ อนึ่ง ในประเทศอื่น อาจมีการอนุญาตให้บุคคลเพียงบางประเภทเข้าดูเอกสารดังกล่าวได้ บุคคลใดซึ่งประสงค์จะเข้าดูเอกสารนี้ควรตรวจสอบด้วยตนเองว่าตนไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดของท้องที่ที่ห้ามหรือจำกัดการกระทำดังกล่าว

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ ในเขตอำนาจอื่นใดนอกจากประเทศไทยซึ่งการเสนอขายหรือการขายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหากมิได้มีการจดทะเบียน หรือทำให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจดังกล่าวก่อน โดยหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารนั้นมิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย

หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดูเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ หรือมีข้อสงสัยว่าท่านได้รับอนุญาตให้ดูเอกสารนี้หรือไม่ กรุณาออกจากหน้าเว็บไซต์นี้

คำยืนยันความเข้าใจและการตกลงยอมรับตามข้อสงวนสิทธิ

โดยการเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อการเข้าถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในเขตอำนาจอื่นใดนอกจากประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อสงวนสิทธิข้างต้นโดยตลอด ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อสงวนสิทธิดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อสงวนสิทธินี้ เมื่อข้าพเจ้าเข้าถึงเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าว

- หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/378yCJ6

- ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3rIsgcM

- ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)
ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3xiii3m

- ใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment เพื่อเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
ดาวน์โหลดคลิก : https://bit.ly/3fbl6ZQ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด