ข้อมูลสำคัญทางการเงิน financial info
  2563
(ล้านบาท) 
2562
(ล้านบาท)
2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,956.68 2,945.19 2,772.87  3,212.12
หนี้สินรวม 826.87 826.87 653.87 653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,569.47 2,580.78 2,052.70 2,356.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 826.87 826.87  653.87 653.87
รายได้รวม 56.97 138.70 30.22 49.12
กำไรสุทธิ -16.62 81.33 -195.84 9.87
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01  0.05 -0.15 0.01
( 1 ) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  2563
(ล้านบาท)
2562
(ล้านบาท)
2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
ROA(%) -0.24 3.08 -6.03 1.48 
ROE(%) -0.65 3.51 -8.88  0.39 
อัตรากำไรสุทธิ(%) -29.17 58.64  -647.95 20.10
( 2 ) ค่าสถิติสำคัญ
  2563
(ล้านบาท)
2562
(ล้านบาท)
2561
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
ราคาล่าสุด(บาท) 1.07 0.76  1.00 1.21
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,769.50   1,256.84 1,307.74  1,582.36
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2563  0/09/2562 30/09/2561 30/09/2560
P/E (เท่า) 22.53  N/A  N/A   16.59  
P/BV (เท่า) 0.68  0.50   0.60  0.67
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.56 1.51  1.66   1.81  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A  5.00 8.26 

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด