คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ financial info

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในไตรมาสที่สองปี 2563 จํานวน 14.75 ล้านบาท เทียบกับผลการดําเนินงานในงวด เดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 2.88 ล้านบาท ผลการดําเนินงานดีขึ้นจํานวน 17.63 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

 1. บริษัทมีรายได้รวม 58.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 249 สาเหตุหลักมาจาก
  ล้านบาท
    2563 2562
  รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 375.86 250.06
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (297.81) (262.61)
  ภาษีเงินได้ – รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 14.88 (1.86)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (63.71) 14.41
  ในส่วนของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะจํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมีการปิดดําเนินการสตูดิโอชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ ทําให้รายได้หลักของกลุ่มแอ็บเซอลูทโยคะลดลงแต่อย่างไรก็ ตาม กลยุทธ์ในการขยายบริการคลาสออกกําลังออนไลน์และการให้บริการเช่าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ออกกําลัง ในช่วงที่ สตูดิโอปิดบริการชั่วคราวได้ช่วยเสริมสร้างรายได้และกําไรและลดผลกระทบต่อผลประกอบการของแอ็บเซอลูทโยคะได้เป็นอย่าง ดีในส่วนของค่าใช้จ่ายแม้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าสตูดิโอจากการเจรจาและความสนับสนุนจากรัฐได้ อย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสนี้แอ็บเซอลูทโยคะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปิดสตูดิโอสองสาขา จึงทําให้มีผล ประกอบการขาดทุนและบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากแอ็บเซอลูทโยคะในไตรมาสที่สองปีนี้จํานวน 6.31 ล้านบาท สําหรับบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง มีรายได้ที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ที่กระทบช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ที่มีการปิดดําเนินการชั่วคราว รวมถึงลดเวลาการทําการลงตามประกาศเคอร์ฟิวของรัฐ อีกทั้งได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงตามสภาพ เศรษฐกิจและการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเป็นจํานวน 1.04 ล้านบาทในไตรมาสที่สองนี้
 2. ค่าใช้จ่ายรวม 41.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 สาเหตุหลักมาจาก  

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด