การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการให้ความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิได้ก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการสมทบทุนเพื่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างพลังครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อไป
 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด