โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ริเริ่มจากกลุ่มจิตอาสาอิสระ  ‘เติมฝันปันยิ้ม’ ได้ลงสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเล็ง เห็นความจำเป็นในการสร้างสุขศาลาที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางลำบาก และใช้เวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปลายปี 2560 โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นจุดพักสำหรับการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และเป็นสถานที่ให้ญาติผู้ป่วยพักระหว่างรอคนไข้เข้ารับการรักษา และใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของสุขศาลา 

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารสุขศาลาเพื่อใช้เป็นสถานที่ สำหรับการรักษาผู้ป่วย และเป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีบุคลากรทางการแพทย์และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาประจำเพื่อให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน หรือให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับ ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล ก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุ้มผางในอำเภอเมือง

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และตู้อบลำเลียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์รับส่งต่อทางตาของ กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจก เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลามากกว่า 13 ปี มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 500 ราย ขณะที่ทางศูนย์ฯ มีข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง     2 ห้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน ทำให้มูลนิธิ บ้านแพ้วริเริ่มโครงการระดมทุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นให้เป็นศูนย์ รวมความเชี่ยวชาญทางจักษุ ทั้งด้านการให้การรักษา ด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 บริษัทฯ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาและการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่ มีปัญหาด้านการมองเห็น ให้มีโอกาสได้รับบริการจากโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น จึงร่วม สมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด