ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปีการประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

การส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

การส่งเสริมด้านการแพทย์

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การส่งเสริมกีฬา

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR Report 2021
ไฟล์ PDF
CSR Report 2020
ไฟล์ PDF
CSR Report 2019
ไฟล์ PDF
CSR Report 2018
ไฟล์ PDF
CSR Report 2017
ไฟล์ PDF
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
...
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
...
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation)
...
การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
...
การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม
...
การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก
...
โครงการสานฝันเพื่อปันน้อง โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี
...
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
...
กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด