ร่วมงานกับเรา

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in accounting/ finance
 • At least 10 years of accounting & finance experience
 • Excellent communication, computer, organizational, and multi-tasking skills.
 • Management skills.
 • Good communication skills both verbal and written in both Thai and English.
 • Able to create workflow procedures.
 • Experienced in working as auditor in Big4 would be advantage

Job description: 

Management

 • Management of the operations of the Accounting and Finance Department
 • Development of an efficient and professional team of employees within the Accounting and Finance Department
 • Development of specific goals and plans to prioritise, organise and accomplish work objectives
 • Provision of excellent leadership, fostering teamwork, celebrating top performance and encouraging work/life balance
 • Cultivation of employee team culture of open and collaborative relationships, and leading by example
 • Oversight of the accounting operations of any subsidiary of the Company
 • Development, implementation and maintenance of an effective system of accounting and finance policies and procedures

 Transactions

 • Verification of supplier invoices, the payment thereof within the designated due date
 • Completion of comprehensive bank & cash reconciliations at regular intervals
 • Effective operation of the Accounting and Finance Department
 • Development and maintenance of a chart of accounts that effectively fulfills the record keeping and management reporting requirements of the business, universally adopted across the Group
 • Ensuring a strong accounting and operation control environment to safeguard assets
 • Maintenance of an orderly filing system for all hard and soft copy accounting records, including a system of document archiving and destruction
 • Development, implementation and maintenance of a comprehensive system of controls over all accounting and finance functions within the company

Reporting

 • Compilation and issuance of accurate financial statements on a timely basis
 • Measurement and reporting of the financial and operational performance of the company and its business units in ongoing reports to management
 • Preparation of various financial analysis for management
 • Supporting and liaising with the Heads of Departments in meeting the strategic goals of the Group
 • Proactive in seeking and identifying opportunities to reduce costs, enhance revenues and improve profits and promptly and effectively reporting them to management
 • Assistance in the preparation of the company’s annual reports
 • Provision of information required by internal, external & regulatory auditors to examine the company’s in-Group financial statements and accounting system
 • Implementation and maintenance of an effective infrastructure of policies, procedures and calendar activities for the reporting of accurate and timely financial results as Guided by the Group CFO

 Planning

 • Coordination of creation of Group - wide annual budgets, and testing of their achievability
 • Calculation of variances between actual and budgeted results, and reporting the reasoning for variances to management

Compliance

 • Compliance with any filing requirements imposed by local, state or regional governing authorities
 • Compliance with tax reporting and payment requirements in line with Tax consultant

Role overview
•    Establish milestones for necessary contributions from departments and develop processes to facilitate their collaboration
•    Ongoing monitor the organization’s digital architecture, checking for performance and compliance
•    Understand the operational landscape, and the challenges faced

Key responsibilities
•    Developing digital infrastructure and working on automated code to improve efficiency and reduce risk
•    Building and setting up new development tools and infrastructure
•    Testing and maintaining digital infrastructure in the long term
•    Building frameworks for software and application deployment
•    Building platform environments to support auto-scaling for the business in the future
•    Planning the evolution of software and IT systems
•    Working with development teams on the building of applications, and software pieces
•    Keeping up with the management of all application and infrastructure components
•    Working to resolve issues and problems with systems and software, and to put in place measures
    to ensure these issues do not reoccur

Background & competencies
•    Hands-on experience integrating and administrating CI/CD tools built on AWS cloud platform like Git, Jenkins,
     JIRA-confluence,Sonar Cloud, monitoring tools, ELK stack
•    Hands-on experience implementing CI for applications on Java, spring boot, Node.js, Python on Linux based systems
•    Hands-on experience of build tools like Maven, Ant and scripting languages like groovy, shell
•    Hands-on experience in implementing DevOps / CI/CD on AWS cloud
•    Knowledge of programming languages and framework such as Java, Python, Node.js
•    Strong problem-solving skills
•    Excellent organizational and time management skills, and the ability to work on multiple projects at the same time
•    Awareness of DevOps and Agile principles.
 

Role overview
•    Establish quality standards for software programs, features, and applications
•    Design test plans and test schedules for all software
•    Test new software code, features, programs, and systems

Key responsibilities
•    Set up automated testing platform and process to quality control the applications
•    Document all defects and bugs found in tested applications and write bug reports that outline these problems
•    Supervise and lead quality assurance and software development teams. This can include teaching
    staff members how to use software programs and implement test plans
•    Identify software and quality risks in tested programs
•    Write recommendation reports for fixes to bugs or defective software program

Background & competencies
•    Bachelor’s degree in Engineering.
•    Min 5 years Software development and testing experience preferably on automation and/or integration projects.
•    Experience building test automation capabilities for mobile or web applications, microservices, Kafka or other
      messaging systems, AWS cloud solutions built from Selenium and Cucumber framework
•    Experience in load and performance testing
•    Experience in working on Linux, Windows, Mac, IOS and Android platforms
•    Strong problem-solving skills
•    Excellent organisational and time management skills, and the ability to work on multiple projects at the same time
•    Awareness of DevOps and Agile principles.
 

Role overview
•    Participating in the design and creation of scalable software
•    Writing clean, functional code on the front-and back-end
•    Testing and fixing bugs or other coding issue

Key responsibility
•    Work with development teams and product managers to ideate software solutions
•    Design client-side and server-side architecture
•    Build the front-end of applications through appealing visual design
•    Develop and manage well-functioning databases and applications
•    Write effective APIs
•    Test software to ensure responsiveness and efficiency
•    Troubleshoot, debug and upgrade software
•    Create security and data protection settings
•    Build features and applications with a mobile responsive design
•    Write technical documentation
•    Work with data scientists and analysts to improve software

Background & competencies
•    Proven experience as a Full Stack Developer or similar role
•    Experience developing desktop and mobile applications
•    Familiarity with common stacks
•    Knowledge of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery)
•    Knowledge of multiple back-end languages (e.g. C#, Java, Python) and JavaScript frameworks (e.g. Node.js, Angular, React)
•    Familiarity with databases (e.g. MySQL, MongoDB), web servers (e.g. Apache) and UI/UXdesign
•    Excellent communication and teamwork skills
•    Great attention to detail
•    Organizational skills
•    An analytical mind
•    Degree in Computer Science, Statistics or relevant field
•    Experience in financial or brokerage platform
 

Role overview
•    Drive the product and business-planning process across cross-functional teams
•    Assess current competitor offerings, seeking opportunities for differentiation
•    Analyze product requirements and develop appropriate programs to ensure they’re successful achieved
•    Develop, implement, and maintain production timelines
•    Appraise new product ideas and strategize appropriate to-market plans

Key responsibilities
•    Own product specifications, requirements, and release plans
•    Translate product strategy into detailed requirements for prototype construction
     and final product development by development teams
•    Create product strategy documents that describe business cases, high-level use cases, technical
     requirements, revenue, and ROI
•    Collaborate closely with business, engineering, and production on the development, QA, and release
     of products and balance of resources to ensure success

Background & competencies
•    Minimum of 3 years’ experience in software product management
•    Experience with the methodology of software development
•    Experience in financial products or brokerage platforms
•    Highly effective cross-functional team management
•    Exceptional writing and editing skills combined with strong presentation and public speaking skills
•    Previous experience delivering finely tuned digital product marketing strategies
•    Bachelor’s degree in engineering
•    Proven experience working as a product developer in a non-managerial role
•    Previous software and web development experience
•    Experience in Agile software development, with automation and CI/CD

 

Role overview
•    Provide high quality support services to meet needs of customers
•    Responsible for answering customer queries and requests
•    Ability to embrace new technology 
•    Build long term relationship with clients 
 
Key responsibilities
•    Actively call clients to build relationships and responding to all queries 
•    Execute transactions according to customer preferences promptly
•    Provide and keep track of detailed reports of transaction details for customers
•    Stay up to date with crypto market news independently 
•    Collaborate closely with research team to get latest market news and develop insightful conclusions from them 
•    Monitor market movements closely and keep customers up to date on impact on their portfolio 
•    Ensure the service complies with regulation and compliance

Background & competencies
•    5-10 years experience at a brokerage
•    Experience working with corporate or institutional clients
•    Great communication skills in TH/EN
•    Understanding of crypto market
•    Tech savvy – ability to keep up with new technological improvements on platform 
•    Ability to formulate recommendations based on market insights (provided by researcher)
•    BA in finance, economics, or related disciplines, with a strong interest in trading
•    Attention to detail
•    Ability to work during weekends and nights
•    Understanding of compliance and SEC regulations 
•    Experience in MS Excel
•    Proven sales experience in client relationship role
 

Responsibilities
-To manage / monitor of funds comprising of mutual funds, provident funds, as well as high net worth individuals and insurance funds;
-To manage, evaluate, and monitor investment portfolios of these funds which form an integral part of investment process thus ensuring
  superior risk-adjusted return of investments and effective portfolio diversification;
-To formulate strategies and advice the clients on any equity investment related matters to maximize the portfolio return and overall yield;
-To construct portfolio model and investment strategy for equity investment, consistent with goals established for all funds under management;
-To continuously enhance and develop the equity investment model via thorough research to optimize the Investment return and capitalise
  on any investment opportunities for the benefit of the client; the Investment return and capitalise on any investment
-To Initiate stock ideas and communicate them to the team members i.e. all portfolio managers, research analysts and CIO;
-To collaborate with central dealer to ensure efficient trade execution with the view of securing better transaction prices than market average;
-As a member of Investment Committee (IC), to participate and adhere to decisions taken at IC meetings.

Qualifications
•    Bachelor's degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
•    At least 2-3 years’ experience in Fund Manager, preferably in Financial industry
•    cwill be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking and presentation skills
•    Proficiency in English and Microsoft office.
•    Have CFA and FM License is preferable
 

RESPONSIBILITIES:
•    Development of long-term marketing strategy to be aligned with business strategy.
•    Assess market trends and competitors and identify threats and opportunities.
•    Plan, implement and manage proposed recommendations and projects.
•    Developing valuable and long-term relationships with our customers is a major initiative
      for building Customers Experience
•    Understand key customer individual needs (insight) and know your competition and strategies accordingly.
•    Responsible for CRM campaign strategy and provide campaign feedback to management team
•    Oversee the relationship with customers handled and resolve customer complaints quickly and efficiently
•    Maintain a positive attitude focused on customer satisfaction.
•    Initiatives CRM campaigns that focus on building the relationship for value customers.
•    Conduct business reviews using CRM programs.
•    Working with cross-functional teams, Support on the key projects that are required by BU & Management

Professional Experiences:
At least 3 Years for Strategic marketing area , CRM, CEM field , having business partner connection is a plus

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
    - สนับสนุนการทำงานของผู้รับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านการ
      ให้บริการผู้ออกโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    - จัดทำวาระ เอกสารนำเสนอ และบันทึกการประชุม รวมถึงจดประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันหาทางออก
    - ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้
       ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
    - ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตามที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมอบหมาย
    - จัดเก็บข้อมูลสำคัญทางกฎหมาย ทั้งประเด็นหารือ ข้อสรุป ต่าง ๆ

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
    - ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย
    - เนติบัณฑิตไทย / ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
    - ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายตลาดทุน และการเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกินกว่า 1 ปี
    - กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    - มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย หลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
    - มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
    - ความรู้ด้านการจัดทำสัญญา
    - ภาษาอังกฤษ
     - Public Speaking 
    - สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี
    - มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
     - มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
     - กล้าตัดสินใจ

Responsibilities
•    Measure, analyze, control and recommend Investment and Portfolio Management risk under the authority to be at the appropriate level in accordance with
      department policy.
•    Provide investment risk report to the related management on updated risk profile.
•    Develop investment risk management tools/systems and process.
•    Report potential impact to the management and the relevant units.
•    Research in investment risk measurement and control framework.
•    Prepare and educate investment risk management to related departments.
•    Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in investment risk management.
•    Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable
•    To ensure timely actions on all improvement actions
•    Perform root cause analysis of the investment risk, errors in the unit and build the controls to plug the mishaps
•    Participate and support risk initiatives
•    Prepare and present all of the investment and Portfolio Management risk agenda to Risk Committee.
•    Provide business partners with risk and control advice and guidance.
•    Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the risk is properly captured and
      monitored through the appropriate configuration.
•    Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused
•    Analyze and evaluate the potential damages, incurred from any breach of laws or regulations

Qualifications
•    Bachelor degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
•    At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in Financial industry
•    Knowledge in Asset Management Company will be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking.
•    Proficiency in using Microsoft office.

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
    - ช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (DPO) เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
    - สนับสนุนการทำงานของหัวหน้าสายงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการบริษัท ทั้งในส่วนของงานสัญญา งานกำกับ
      ดูแลการปฏิบัติงาน และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    - รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Day-to-day)
    - จัดทำรายงานเพื่อแจ้งเหตุการณ์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ทำบันทึกสรุปการประชุม รวมถึงจดประเด็นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่วมแก้ไขปัญหากับทีม
    - ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประกอบธุรกิจของบริษัท และ
      สื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
    - ให้ความเห็น และประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
    - ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและจัดอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
    - ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย
    - เนติบัณฑิตไทย / ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
    - ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตลาดทุน หรือการเป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
    - มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง หลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป
    - ความรู้ด้านการจัดทำสัญญา
    - ภาษาอังกฤษ 
    - Public Speaking
    - สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างดี 
    - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
    - มีไหวพริบแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    - กล้าตัดสินใจ
    - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
    - สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 

Responsibilities

•    Measure, analyze, control and recommend operational risk and business risk under the authority to be at the appropriate
      level in accordance with department policy.
•    Provide operational risk and business risk report to the related management on updated risk profile.
•    Develop operational risk and business risk management tools/systems and process.
•    Report potential impact to the management and the relevant units.
•    Research in operational risk and business risk measurement and control framework.
•    Prepare and educate operational risk and business risk management to related departments.
•    Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in operational risk and business risk management.
•    Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable
•    To ensure timely actions on all improvement actions
•    Perform root cause analysis of the operational risk, errors and omission in the unit and build the controls to plug the mishaps
•    Participate and support risk initiatives including the Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and the Key Risk Indicators (KRI) Program.
•    Prepare and present all of the operational risk agenda to Risk Committee.
•    Participate in Business Continuity Plan (BCP) Test to find out the gaps of improvement.
•    Participate in Call Tree Test and summarize the result of the test.
•    Provide business partners with risk and control advice and guidance.
•    Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the risk is properly
        captured and monitored through the appropriate configuration.
•    Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused
•    Analyze and evaluate the potential damages, incurred from any breach of laws or regulations
•    To raise awareness on KYC/AML/ CFT/PEP
•    Identify, assess and evaluate IT risk to enable the execution of the IT risk management.
•    Collect data, develop key risk indicator, analyze trends, identity areas for improvement or mitigation.
•    Monitor IT risk and communicate information to the relevant stakeholders.
•    Report of IT risk assessment and result, together with IT risk trend, IT Risk Monitoring to the management.
•    Establish the Technology Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Materiality Assessment (RMA)
•    Create and update technology risk dashboard for senior management and relevant committees

Qualifications
•    Bachelor's degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration,IT, or related.
•    At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in Financial industry
•    Knowledge in Asset Management Company will be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking.
•    Proficiency in using Microsoft office.

 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด