01

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision

A fully integrated financial service, providing trusted solutions
across traditional and digital platform.

02

ธุรกิจของบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

         บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีจดหมายอนุญาตให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (“กรุงไทย ซีมิโก้” หรือ เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยกรุงไทย ซีมิโก้มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV

ได้แก่

 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 30)
 • ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (กรุงไทย ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15) อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้ทำสัญญาขายหุ้นในบริษัท KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. ทั้งจำนวนโดยการขายหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมาย
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 

   

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 • ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

   

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุนด้วย Smart Contract

   

ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
 • บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26
 • บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือสตูดิโอฝึกสอนโยคะ พิลาทีส คลาสปั่นจักรยานชั้นนำในประเทศไทย เปิดให้บริการมามากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 สาขาในประเทศไทย และ 3 สาขาในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ แอ๊บเซอลูทโยคะยังประกอบธุรกิจรีสอร์ท แอ็บโซลูทแซงชัวรี่ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ สำหรับคนรักสุขภาพที่จังหวัดสมุย ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรี่ แอ็บโซลูทฟิต ฟู้ด และรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอและโรงแรม
 • Deepscope Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Setscope Pte. Ltd.) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนของ กรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการเว็บโฮสติ้งและบริการข้อมูลออนไลน์ (กรุงไทย ซีมิโก้ ถือหุ้นร้อยละ 30.76)
03

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้กลายเป็นหนึ่งในภัยดุกคามที่รุนแรงที่สุดทั้งต่อมนุษย์ สภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการเงินโลก การล็อคดาวน์และมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดวิด-19 ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยในปี 2563 นี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทย ถูกคาดการณ์ว่าจะหดตัวถึงร้อยละ 7

ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย การหายไปของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน และการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะ

สภาวะตลาดหุ้นไทยในปี 2563 นี้มีความผันผวนอย่างรุนแรง โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 1,604.43 จุด ในเดือนมกราคม และลดลงสู่จุดต่ำสุดของปีที่ 969.08 จุด ในเดือนมีนาคม โดยต่อมาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองเดือนสุดท้ายของปี และปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.26 จากสิ้นปี 2562 ในขณะที่ดัชนีราดาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นและจีน ล้วนปรับตัวสูงขึ้นในปี 2563 ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี สภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนอย่างรุนแรงนี้ ได้ส่งผลให้มูลค่าซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เฉลี่ยต่อวัน พุ่งสูงขึ้นถึง 61.4 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า โดยหลักจากแรงซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายย่อยธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ธุรกิจที่มีผลประกอบการโดดเด่นในปีนี้ โดย กรุงไทย ซีมิโกั มีส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.43 และลำดับส่วนแบ่งการตลาดปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับที่ 16 นอกเหนือจากรายได้จากด่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่ม

ขึ้นจากทั้งส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้น กรุงไทย ซีมิโกั ยังสามารถขยายรายได้จากค่าธรรมเนียมและธุรกิจอื่น ในขณะที่คงมาตรการการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงกำไรในอนาคต กรุงไทย ซีมิโก้ ยังคงมุ่งเน้นความเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟันและการสร้างสรรค์ร่วมกันกับกลุ่มบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล และธนาคารกรุงไทย ในการมุ่งสร้าง

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปถึงแม้แผนการขยายธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในปีที่ผ่านมาอันได้แก่ ธุรกิจลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีความล่าช้าจากสภาวะตลาดและความต้องการของนักลงทุนที่เป็นไปในทิศทางลบ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการดูแลติดตามพอร์ตการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด

เพื่อปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนใหม่ๆเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อย  เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัดได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ก.ล.ต. สู่เป้าหมายการออกโทเคนดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลของทางการเป็นรายแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เอสอี ดิจิทัล ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการหลักโดยเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมให้บริการเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรองรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลครั้งแรก (ICO) สำหรับการประกาศการจัดตั้งและลงทุนในธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจการเป็น ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารหลักหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมา เป็นการเน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินนี้ บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย จึงมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตและผลประกอบการที่ดีแก่กลุ่มบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้ปี 2564 จะยังคงเป็นอีกปีที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ และผลกระทบอย่างรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจทั่วโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของวัคซีน ที่จะช่วยกระตุ้นการกลับมาของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ประกอบกับการสนับสนุนของการลงทุนโดยภาครัฐและรายจ่ายสาธารณะ สำหรับกลุ่มบริษัทซีมิโก้ ภายหลังการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับทาง ก.ล.ต. ในเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนอันแข็งแกร่งในนวัตกรรมและการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ด้วยเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนอันโดดเด่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านในอนาคต บริษัทฯถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและ สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
 

วันจักร์ บุรณศิริ

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

04

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการมีอำนาจลงนาม,ประธานกรรมการ
2 นางสาววรางคณา อัครสถาพร กรรมการมีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
4 นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการมีอำนาจลงนาม
5 นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการไม่มีอำนาจ
6 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการไม่มีอำนาจ
7 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ
8 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
9 นายไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการลงทุน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการลงทุน
2 นางสาววรางคณา อัครสถาพร กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3 นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายพโรจน์ บุญคงชื่น ประธานกรรมการตรวสอบ
2 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวสอบ
3 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2 นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
# ชื่อ ตำแหน่ง
1 คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 คุณสมชัย บุญนำศิริ กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3 คุณวรางคณา อัครสถาพร กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
05

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างกลุ่มของบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
โครงสร้างองค์กร
06

รางวัล

ปี 2561
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2554
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีเยี่ยม" ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ปี 2553
 • บริษัท ได้คะแนน "ดีมาก" จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน 500,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและบริจาคเสื้อชูชีพจำนวน 1,000 ตัว มูลค่า 500,000 บาท ให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
ปี 2552
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2552 ประเมินโดย IOD
 • บริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2552 โดย IOD
ปี 2551
 • บริษัทได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2551 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2550
 • บริษัทได้คะแนน “ดีมาก” ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2550 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2549
 • “SAA 2007” นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2007 สายผู้ลงทุนรายย่อย กลุ่ม “Telecommunication”
 • The Star Marketing 2007
 • Futures ICON 2007
 • Best Equity House 2007 จัดโดย Finance Asia
 • บริษัทได้คะแนนในระดับดีมากจากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2549 จัดโดย IOD
 • “บริษัทได้คะแนน “ดี” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2549 ประเมินโดย ก.ล.ต.
ปี 2548
 • "Best Under a Billion" - Forbes Asia (3rd year)
 • "Best Performance Financials SET Awards 2005"
ปี 2547
 • "Best Local Broker" - Finance Asia (4th year)
 • ติดอันดับผลการสำรวจบรรษัทภิบาล บริษัทจดทะเบียน 2 ปีซ้อน
ปี 2546
 • "Triple A Best Equity House Thailand" The Asset Asian Awards
 • "Best Under a Billion" Forbes Global
ปี 2545
 • “Best Local Equity House” Finance Asia (2nd year)
 • ได้รับคัดเลือกจากบรรณาธิการของนิตยสาร Forbes Inc และ Forbes Asia ให้เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทในเอเชียและยุโรป ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Best Under A Billion, Forbes Global 200 Best Small Companies 2003”
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่น ประจำปี 2547 (“Best Local Broker”) ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ซีมิโก้ได้รับรางวัลนี้ ติดต่อกัน จากนิตยสาร FinanceAsia
 • ได้รับการจัดอันดับเป็น 1ใน 50 บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากการสำรวจบริษัทไทย จำนวน234บริษัทชั้นนำในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัท McKinsey & Co. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546
 • ได้รับการจัดอันดับ เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล กิจการที่ดีประจำปี 2546 (“Top Quartile Companies”) จากการสำรวจข้อมูลบริษัทไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการร่วมมือ ระหว่างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2547
 • ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยดีเด่นประจำปี 2546 (“Triple A Best Equity House Thailand 2003”) จากนิตยสาร The Asset
 • ได้รับรางวัล Best Performance Financials SET Awards 2005.
ข้อบังคับบริษัท
ข้อบังคับ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด