Share

Work With Us


หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดทำรายการจ่าย - รับเงินพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบันทึกบัญชีรวมท้งจัดเก็บเอกสาร
2. จัดทำแบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.3, 53, 54 และ ภ.พ.36 ละภ.ธ.40 รายเดือน พร้อมตรวจสอบ และนำส่งกับทางสรรพากรแบบออนไลน์
3. จัดทำแบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.50และ ภ.ง.ด.51รายครึ่งปีและรายปี พร้อมตรวจสอบและนำส่ง กับทางสรรพากรแบบออนไลน์ 
4. บันทึกรายการ/ปรับปรุงรายการ เตรียมปิดงบการเงิน รายเดือน พร้อมวิเคราะห์ความแตกต่างด้านรับ-จ่ายของเดือนก่อนหน้าและปัจจุบัน
5. บันทึกรายการ/ปรับปรุงรายการเตรียมปีงบการเงิน รายปีและกรอกงบการเงินของผู้ตรวจสอบ หมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
6. จัดทำรายงานทางบัญชี, ภาระหนี้ของลูกหนี้ให้กับทางทีมผู้บริหารและทนายความ
7. จัดทำรายการธุรกิจและงบการเงินให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย รายไตรมาส 
8. ประชุมร่วมจัดทำข้อมูล Financial Modal ในการประมูลหน้าNPL และหากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหาร
2. มีประสบการณ์งานบัญชีด้านงบการเงินและภาษีอากรของสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 – 7  ปี (มีประสบการณ์ธุรกิจด้านบริหารสินทรัพย์ จะพิจรณาเป็นพิเศษ)
3. มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ชำนาญงานและมีความคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Officeเป็นอย่างดี
5. หากมีความชำนาญพิเศษด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร หรือมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities
• Measure, analyze, control, and recommend operational risk and business risk under the authority to be at the appropriate level in accordance with department policy.
• Provide operational risk and business risk report to the related management on updated risk profile.
• Develop operational risk and business risk management tools/systems and processes.
• Report potential impact to the management and the relevant units.
• Research in operational risk and business risk measurement and control framework.
• Prepare and educate operational risk and business risk management to related departments.
• Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in operational risk and business risk management.
• Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable.
• To ensure timely actions on all improvement actions
• Perform root cause analysis of the operational risk, errors and omission in the unit and build the controls to plug the mishaps.
• Participate and support risk initiatives including the Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and the Key Risk Indicators (KRI) Program.
• Prepare and present all of the operational risk agenda to the Risk Committee.
• Participate in Business Continuity Plan (BCP) Test to find out the gaps of improvement.
• Participate in Call Tree Test and summarize the result of the test.
• Provide business partners with risk and control advice and guidance.
• Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the risk is properly captured and monitored through the appropriate configuration.
• Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused.
• Analyze and evaluate the potential damage incurred from any breach of laws or regulations.
• To raise awareness on KYC/AML/ CFT/PEP
• Identify, assess, and evaluate IT risk to enable the execution of the IT risk management.
• Collect data, develop key risk indicators, analyze trends, identify areas for improvement or mitigation.
• Monitor IT risk and communicate information to the relevant stakeholders.
• Report of IT risk assessment and result, together with IT risk trend, IT Risk Monitoring to the management.
• Establish the Technology Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Materiality Assessment (RMA)
• Create and update technology risk dashboard for senior management and relevant committees.

Qualifications
Bachelor's degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, IT, or related.
At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in financial industry
Knowledge of an Asset Management Company will be an advantage.
Good analytical skills, interpersonal and communication skills with logical thinking.
Proficiency in using Microsoft office.
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก
• กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• พิจารณารูปแบบการให้บริการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
• จัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ          
• จัดทำวาระและเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ตลอดจนตรวจสอบรายงานการประชุม
• ช่วยเหลือ ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่สายงานต่าง ๆ ในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
• ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้ง สื่อสารกับสายงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
• ให้ความรู้ ให้คำแนะนำและจัดอบรมแก่พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
• จัดทำ ตรวจสอบ และพิจารณาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
• สนับสนุนการทำงานของหัวหน้าสายงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 
• ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย
• เนติบัณฑิตไทย (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
• ใบอนุญาตทนายความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• Certified Investment and Securities Analyst (CISA) (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ประสบการณ์การทำงาน 
• ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่ 2 ปี
• รู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
• มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดี     
• มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทั่วไป
• มีประสบการณ์ด้านการจัดทำสัญญา